ANBI

Stichting MIMIK is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Culturele Instelling (CI) (RSIN 8198.86.099). MIMIK valt hiermee onder de per 1-1-2012 vastgestelde fiscale faciliteiten voor een ANBI-CI. Giften zijn hiermee aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

 

Naam van de instelling: MIMIK
Statutair bekend als: stichting MIMIK
Kamer van Koophandel: 08181189
Fiscaal nummer: 8198.86.099

 

Stichting Theater Bouwkunde en Stichting filmhuis De Keizer zijn per 1 september 2018 middels
fusie opgegaan in de stichting MIMIK (voorheen THF Nieuwe Markt).

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:
a) het (doen) exploiteren van een theater annex filmhuis in gemeente Deventer, en het bijdragen aan een breed en aantrekkelijk cultuuraanbod in de stad;
b) het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van beheer over een onderneming, dan wel rechtspersoon, waarin de horeca ten behoeve van het theater annex filmhuis zal worden geëxploiteerd en waarvan de revenuen zullen toekomen aan de stichting ter verwezenlijking van haar doel als omschreven onder a;
c) het aangaan van geldleningen, het beheren, bezwaren, exploiteren en verkrijgen, dan wel huren van registergoederen, waarin bedoeld theater annex filmhuis zal worden geëxploiteerd;
d) en al hetgeen hiertoe in de breedste zin nodig of bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Wie?

Raad van toezicht
Frans Smulders – voorzitter
Damy Colon – penningmeester
Jacolien Eijer-de Jong – lid
Babette Mulder – lid
Karin Obdeijn – lid
Cristien Bensink – lid
Johan Bunt – lid

Beloningsbeleid
De bestuurder ontvangt geen vergoeding voor zijn bestuurswerkzaamheden. Werknemers van de stichting MIMIK worden beloond conform de CAO Nederlandse podia.